İHTİSAS ODASI VE KARMA ODAYABİRLEŞİK ESNAF ODASI KAYIT DURUMU NASIL OLUR

 Bilindiği üzere, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Meslek Kuruluşları Kanununun; “Odaya kayıt” başlıklı 6 ıncı maddesinde; ”Esnaf ve sanatkârların sicile kayıtları yapılmadıkça, hiçbir şekilde odaya kaydı yapılamaz. Sicile kayıt olan esnaf ve sanatkârlara ait bilgiler sicil tarafından; elektronik ortamda, iş yerlerinin bulunduğu yerdeki, iş yerleri seyyar olanların ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odasına; meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odası bulunmayanların bilgileri ise karma odaya kayıt için gönderilir. İlgili oda yönetim kurulu, bu kişilerle ilgili üyelik kararlarını ilk toplantısında alır … “ hükmü yer almaktadır.

            14 Şubat 2008 tarih ve 26787 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Esnaf ve Sanatkarların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmeliğin “Kayıt Ücreti” başlıklı 5 inci maddesinin 3 nolu alt bendi; “Aynı çalışma bölgesi içinde meslekleriyle ilgili yeni bir ihtisas odası kurulan üyelerin kayıtları, yeni kurulan ihtisas odasına devredilir...” hükmü yer almaktadır.

            Bu doğrultuda esnaf ve sanatkarların çalışma bölgesindeki ilgili ihtisas odalarına kayıt olma zorunluluğu bulunmakta ve çalışma bölgelerinde ihtisas odasının bulunması halinde kayıtlarının daha önce kayıtlı bulunduğu odalarca terkin edilerek, dosyalarının yeni kurulan ihtisas odalarına gönderilmesi gerekmektedir.Üye dosyalarının ihtisas odasına gönderilmemesi halinde, ihtisas odası tarafından görevi ihmal nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunulabilir.

Yine, çalışma bölgesi içerisinde ihtisas odasının kurulması nedeniyle kayıtları yeni odaya devredilen üyelerin, yeni kurulan ihtisas odasına kayıt ücreti ödememeleri, yalnızca ihtisas odasının kuruluş tarihinden itibaren hesaplanacak yıllık aidatlarını bu odaya ödemeleri gerektiği konusunda Bakanlıktan alınan görüş, yazımız ekinde yer almaktadır.

            Diğer taraftan, “Esnaf ve Sanatkarların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelik” in “Yıllık Aidat” başlıklı 6 ncı maddesinin 8 inci fıkrasında; “Yıllık aidat ile bunlara ait kesinleşen gecikme zamlarının tahsil zaman aşımı süresi beş yıldır. Beş yıl içinde tahsil edilmeyen yıllık aidat ve gecikme zamları terkin edilir.” hükmü gereğince borçlunun itirazı halinde zamanaşımı süresi de dikkate alınarak tahsil edilmesi mümkündür.

             Yıllık aidat borçlarının 6111 sayılı Kanun kapsamında yapılması  halinde yalnızca yıllık aidat asıllarının tahsil edilmesi gerekmektedir.

            Bilgilerinizi rica ederiz.

SON KAYIT OLAN ÜYELER :